• Total : 1206855
  • Today : 34
  • Yesterday : 145
20190106"비상의 꿈을 꾸는 자만이 하늘을 날 수 있다."  

                      

                                              -  숨님 자작시 "패러예찬" 중에서


꾸미기_20190106_141425.jpg
꾸미기_20190106_141352.jpg


꾸미기_20190106_140745.jpg


꾸미기_20190106_140811.jpg


꾸미기_20190106_140858.jpg


꾸미기_20190106_140909.jpg


꾸미기_20190106_140946.jpg


꾸미기_20190106_141028.jpg


꾸미기_20190106_141211.jpg


꾸미기_20190106_141221.jpg


꾸미기_20190106_141530.jpg


꾸미기_20190106_142540.jpg


꾸미기_20190106_133513.jpg


"수평의 세상에서 수직의 세상을 꿈꾸는 사람" -


                          "패러예찬" 숨님의 자작시가 패러장에 세워져 있음


꾸미기_20190103_111716.jpg